contact us | campaign tools |   follow us  
Facebook-Every Child Twitter-Every Child
 
English | 简体中文 | Tagalog | Français | 한국어 | ਪੰਜਾਬੀ | Tiếng Việt         

panel_image1.gif

Mga Mapagkukunan

Narito ang ilang mga organisasyon at mga mapagkukunan na maaaring makatulong sa inyo

Settlement Workers in Schools (SWIS)
Ang SWIS ay isang outreach na programa para sa mga bagong imigranteng mag-aaral at kanilang mga pamilya na nasa elementarya at sekundaryong paaralan, na tumutulong sa pag-unlad ng pag-unawa sa kulturang Canadian.

http://www.vsb.bc.ca/settlement-workers-schools-swis

My Tween and Me, Nobody’s Perfect, and Parent-Child Mother Goose Programs
Mahirap ang maging magulang. Ang mga kursong ito ay walang bayad, may libreng pag-aalaga ng bata at higit sa lahat ay walang maghuhusga sa inyo o mag-iisip na kayo ay isang masamang magulang.

http://www.bccf.ca/families/programs


Immigrant Services Society (ISS) of BC
Ang ISSofBC ay nagbibigay ng iba't-ibang mga serbisyo sa mga imigrante at mga komunidad ng repyudyi sa Lower Mainland, at tumutulong sa mahigit sa 23,000 mga kliyente sa bawat taon. Ang ISSofBC ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa settlement, edukasyon, at integrasyon ng mga imigrante simula sa araw ng kanilang pagdating sa Canada.

http://www.issbc.org/immigrants