contact us | campaign tools |   follow us  
Facebook-Every Child Twitter-Every Child
 
English | 简体中文 | Tagalog | Français | 한국어 | ਪੰਜਾਬੀ | Tiếng Việt         

panel_image6.gif

Các Tổ Chức

Hầu hết các tổ chức sau đây đều có các nguồn tài nguyên trợ giúp bằng tiếng Việt.

Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies (AMSSA) (Liên Đoàn Các Hội Đa Văn Hóa và Cơ Quan Dịch Vụ)
BC Centre for Safe Schools and Communities (BCCSSC) (Trung Tâm BC cho Các Trường và Cộng Đồng An Toàn)
United Nations Association of BC (UNA) (Hội Liên Hiệp Quốc BC)
Immigrant Services Society of BC (ISS of BC) (Hội Dịch Vụ Di Trú BC)
Ministry of Child and Family Development (MCFD) (Bộ Phát Triển Trẻ Em và Gia Đình)
Multilingual Orientation Service Association for Immigrant Communities (MOSAIC) (Hội Dịch Vụ Hướng Dẫn Đa Văn Hóa cho Các Cộng Đồng Di Dân)