contact us | campaign tools |   follow us  
Facebook-Every Child Twitter-Every Child
 
English | 简体中文 | Tagalog | Français | 한국어 | ਪੰਜਾਬੀ | Tiếng Việt         

panel_image3.gif

Ang mga karapatan ng aking anak

Paano natutulungan ang aking anak sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanilang mga karapatan?

Bilang isang magulang, kayo ang pinakamahusay na nakakakilala sa inyong mga anak at ang taong magtitiyak na mayroon sila ng lahat ng bagay na kinakailangan upang magtagumpay at umunlad sa Canada.

Ang United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) ay isang pandaigdigang kasunduan na pinirmahan ng Canada at karamihan ng mga bansa sa daigdig. Ito ay nagpapahayag na ang bawat tao na mababa sa edad na 18 taon ay kailangang umunlad at mabuhay ng isang malusog na pamumuhay.

Sa Canada ang bawat bata at kabataan na nasa ilalim ng 18 gulang, kabilang ang kabataang imigrante, ay may karapatan na maprotektahan sa ilalim ng UNCRC.

Hindi bababa sa apat ng mga artikulong ito ang tumutukoy sa kabataang imigrante at mga bagong dating na kabataan:
 
 
Artikulo 2: Lahat ng mga bata at kabataan ay maaaring magtamasa ng mga karapatan, anuman ang kanilang lahi, relihiyon, kakayahan, anuman ang kanilang iniisip o sinasabi, nang hindi makakaranas ng diskriminasyon.
Artikulo 14: Ang mga kabataan ay may karapatang mag-isip at paniwalaan ang gusto nila at magsagawa kung alin man ang kanilang napiling relihiyon.
Artikulo 22: Dapat tiyakin ng mga pamahalaan na ang mga kabataang repyudyi ay magkaroon ng parehong mga karapatan katulad ng mga bata na ipinanganak sa bansa nito.
Artikulo 30: Ang mga bata at kabataan ay may karapatang matutuhan at gamitin ang wika at tradisyon ng kanilang mga pamilya.

Ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa kanilang mga karapatan (at pananagutan) ay nagdaragdag sa pagpapahalaga sa sarili ng isang bata, antas ng pakikipag-ugnayan sa tahanan at paaralan, at pagtaas ng paggalang sa iba. Kapag ang mga bata ay nauunawaan ang kanilang mga karapatan, ang mga ito ay mas malamang na makaiwas na maapi (bullied) at malamang din na manindigan para sa iba. Ginagawa silang maging mahusay na mamamayan ng Canada at ng daigdig.